Agenda

Cele konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
 2. Diagnoza zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
 5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
 2. Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
 3. Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodowego.
 4. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 8. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 9. Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
 10. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
 11. Zadania i obowiązki wyznaczonych osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbepieczeństwo.
 12. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – pierwsze doświadczenia.
 13. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
 14. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 15. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 16. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 17. Roczne doświadczenia wdrażania RODO.
 18. Sesja tematyczna „Cyberzagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.